لطفا کارشناسی ارسال شده را بررسی بفرمایید

توجه داشته باشید تنها در همین مرحله و پیش از تایید نهایی امکان ویرایش اطلاعات وجود دارد و پس از تایید و تحویل کد هیچ موردی قابل ویرایش نیست .
بنابراین در صورت نیاز به اصلاح ، اصلاحات را اعلام بفرمایید تا مجدد پیش نویس ارائه شود (در قسمت نظرات اصلاحی عضو )

و در صورت تایید فرمها مهر و امضا و تاریخ زده شود و بنویسید همه موارد مورد تایید است و تصویری خوانا ارسال شود.

پس از ارسال تاییدیه توسط شما ، سایر مراحل اقدام می شود و در صورتیکه نیاز به کارشناسی مجدد باشد اطلاع رسانی میکنیم .

پیمایش به بالا