کد عضویت ایران کد

قبل از اینکه هر محصول بتواند بارکد دریافت کند، ابتدا باید تولید کننده آن در سیستم عضو شده و کد عضویت دریافت نماید، این کد عضویت ۵ رقمی بوده و در تمامی بارکد ها و ایران کدهای تخصیص یافته به آن محصول تکرار خواهد شد.

به طور مثال:

Scroll to Top