شناسه اختصاصی خدمت

شناسه اختصاصی خدمت عددی ۱۳ رقمی است که با استفاده از استاندارد GTIN تولید شده است.

صدور این شناسه توسط مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران در سطح کشور مدیریت شده و توسط سامانه مودیان مصرف می شود.

پیمایش به بالا