ارتباط با سامانه ستاد

برای دریافت شناسه اختصاصی کالا یا شناسه اختصاصی خدمت، همچنین ایران کد محصول و یا بارکد بین المللی فروشگاهی GTIN/GS1 می توانید با شماره ۰۹۱۲۷۱۳۴۴۹۴ تماس حاصل فرمائید و یا از طریق ایجاد درخواست عضویت در سامانه www.626.ir کد مورد نظر خود را دریافت نمائید.

به منظور تماس با مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه ستاد، با شماره ۱۴۵۶ تماس حاصل کرده و متناسب با موضوع تماس، داخلی مورد نظر را به شرح زیر شماره گیری نمایید.

نحوه محاسبه امتیاز شاخص به کارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: کلید ۰
ثبت نام: کلید ۱
هماهنگی جهت شرکت در کلاس های آموزشی: کلید ۲
پشتیبانی سامانه خرید کوچک و متوسط : کلید ۳
پشتیبانی سامانه مناقصه: کلید ۴
پشتیبانی سامانه مزایده: کلید ۵
وصول مطالبات: کلید ۶

پست الکترونیکی جهت انجام مکاتبات: fax@setadiran.ir - تاییدیه دریافت پست الکترونیکی از طریق تماس با شماره تلفن های ۴۱۰۳۱۲۳۳و ۴۱۰۳۱۲۳۴
پیمایش به بالا